Na de vakantie gaan we ons voorbereiden op de startzondag, 8 september aanstaande,  in de Emmaüsgemeente Schuinesloot.

‘Een goed verhaal’ is het thema voor de startzondag 2019. ‘Een goed verhaal’ is een vervolg op het thema van vorig jaar, ‘een goed gesprek’. De Bijbel ligt als boek van God immers aan de basis van ons geloven. En als we leren met de verschillende stemmen in de Bijbel om te gaan, zijn we ook beter in staat om elkaars verschillende manieren van geloven te begrijpen en te aanvaarden. Het voeren van gesprekken rond de Bijbel is niet vanzelfsprekend. In veel gemeenten is er een bepaalde verlegenheid om met de Bijbel aan de slag te gaan. Dat komt ook omdat bijbelteksten of -verhalen niet automatisch als ‘goed verhaal’ worden ervaren. Een bijbelverhaal moet je eigen verhaal raken, anders blijft het te abstract. Door de vraag te stellen: ‘Wat betekent dit voor mij?’, of: ‘Wat zegt God hierdoor tegen mij?’ ontstaat een wisselwerking tussen het verhaal uit de Bijbel en je eigen verhaal. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. Een goed verhaal laat je niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen. Graag willen we ons verhaal delen met jou. De dienst begint om 10.00 uur en de toegang is vrij, wel is er een collecte. Wat ons betreft, graag tot dan.

 

We hebben samen met de bezoekers van de openluchtdienst op camping de Eikenhof Hollandscheveld het seizoen 2018-2019 afgesloten. Wat een geweldige mooie dienst hebben we samen mogen hebben. Iedereen die aanwezig was bedankt en natuurlijk alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet en de goede zorgen. Ook willen we ds. Wiekeraad bedanken voor zijn medewerking, we hebben evenals vorig jaar genoten van zijn manier van voorgaan in de gemeente en het was fijn elkaar weer te zien en te spreken. We gaan nu een zomerstop inlassen en genieten van een paar weken rust.

We zullen het de komende maanden zonder onze bassist Marc Meeusen moeten doen. Marc zal binnenkort worden geopereerd en heeft daarna een periode van herstel nodig. We wensen hem en zijn familie een succesvolle operatie, voorspoedig herstel en bovenal Gods bijstand toe in deze spannende periode. We zijn dankbaar en blij dat Henri Wasse zijn plaats als bassist gaat innemen zodat we de gemeentes kunnen blijven bedienen. God is groot!!. We wensen Henri heel veel succes en Gods zegen toe met de voorbereidingen die hiervoor nodig zijn. 

Ons eerstvolgende optreden zal zijn op 8 september 2019 in de Emmaüs Gemeente Schuinesloot. De dienst begint om 10.00 uur. Meerdere details van de dienst volgen later. Wat ons betreft, graag tot dan.

We mochten weer een prachtige dienst begeleiden in de protestantse evangelie in Nieuwlande. Onze geluidsman Erwin is nog herstellende van een schouderoperatie maar kon gelukkig wel het geluid verzorgen, het was weer super. Dank ook aan de gemeente voor de fijne ontvangst met koffie/thee en een plak cake voor én na de dienst. De reacties waren ook heel positief en wat ons betreft, heel graag tot een volgende keer.

Ons volgende optreden is een openluchtoptreden in de dienst op camping de Eikenhof in Hollandscheveld. Voorganger is ds. Wiekeraad en het thema van de dienst is vrijheid-blijheid. De dienst begint om 19.00 uur maar we spelen voor de dienst al enkele liederen. Bij slecht weer zal de dienst naar binnen worden verplaatst. Wel is het raadzaam een eigen stoel mee te nemen naar de dienst.We hebben er zin in en wat ons betreft, heel graag tot dan.

In Leviticus 23:15-22 staat dat Pinksteren vijftig dagen na Pesach gehouden moest worden. De Israëlieten dienden dan nieuwe offers te brengen. De gedenkdag heette ook het feest der eerstelingen of Sjavoeot: de eerste vruchten van de oogst en het nieuwe vee moesten aan de Heere gegeven worden. Het feest wijst in de uitleg van de rabbijnen ook naar het feit dat God de Tien Geboden op de berg Sinaï heeft gegeven, vijftig dagen na de uittocht uit Egypte.

Na Jezus’ dood verwachtte niemand nog iets van de leerlingen. Ze waren nog maar een klein, onbetekenend groepje. Ze voelden zich als verloren wezen van hun Meester. Maar in plaats daarvan vond er een onverwachte en verbluffende gebeurtenis plaats. De mensen waren verbaasd en zeiden: “Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden” (Hand. 2, 11).
De Kerk die op Pinksteren werd geboren, is een wonderlijke gemeenschap. Gods kracht bracht haar tot stand. Een nieuwe boodschap, de verrijzenis van Christus, wordt verkondigd. En dit in een nieuwe taal. Het is de universele taal van de liefde. De leerlingen, getooid met kracht van bovenaf, hebben nu de moed om te spreken. Enkele minuten voordien waren ze nog allemaal angstig. Maar nu hebben ze de moed om op een onbevangen manier te spreken. En dit vanuit de vrijheid van de Heilige Geest.

Dat we gedragen door Gods Geest met dezelfde kracht en liefde voor Jezus het evangelie van onze Heiland door mogen geven. Dat mensen zich zullen verwonderen dat Jezus niet dood is maar leeft!!

Fijne Pinksterdagen,

Stricta Via wenst iedereen gezegende Paasdagen, dat we ook mogen stilstaan bij wat Jezus voor ons heeft gedaan.

Pasen is een christelijk feest. Tijdens dit feest herdenken de we de opstanding uit de dood van Jezus Christus.
Pasen volgt na Goede Vrijdag, de dag dat Jezus Christus werd gekruisigd. 
We geloven dat Jezus drie dagen na zijn dood opstond uit het graf waar hij na zijn sterven door kruisiging op Golgotha was neergelegd. Daarna verbleef hij nog korte tijd op aarde om de betekenis van zijn werk en toekomst nog een keer aan zijn apostelen uit te leggen. Vervolgens wordt Jezus naar de hemel opgevaren op de dag die nu herdacht wordt als de hemelvaart van Jezus Christus. De betekenis van Pasen is belangrijk voor ons. 
We geloven dat Jezus werkelijk de zoon van God is en leeft om bij de wederkomst definitief terug te keren op aarde om Gods koninkrijk in de hemel en op aarde te vestigen.

Het blijft een bijzondere dienst, de Cascaderun-kerkdienst in de N.G.K. Hoogeveen. Het was voor de vierde keer achtereen dat we deze jaarlijks terugkerende kerkdienst mochten begeleiden en ook deze keer was het weer genieten van elkaar en Gods aanwezigheid. Onze dank aan iedereen die deze dienst mogelijk heeft gemaakt en de goede zorgen. Ook bedankt voor de prachtige bloemen die we na afloop van de dienst mochten ontvangen. Wat ons betreft heel graag tot een volgende keer.

We gaan ons na de meivakantie voorbereiden op de overgangsdienst in Nieuwlande. Deze dienst vind plaats in de Protestantse Evangelisatie en begint om 10.00 uur. We zullen naast eigen repertoire ook de dienstbegeleiding verzorgen. De toegang is vrij, wel is er een collecte. Wat ons betreft heel graag tot dan.

 

Copyright © 2024 STRICTA VIA. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.